- Dự giờ tiết dạy tốt

-Tham gia bóng chuyển nữ Giáo viên

-Nộp đề tài KHKT