Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Thuận
Friday, 27/05/2022 - 12:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Thuận

KH kIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HKI

NĂM HỌC 2021-2022

 

Thực hiện Công văn số 555/PGDĐT-GDPT ngày 11/10/2021 của Phòng  Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh THCS năm học 2021-2022.

Trường THCS Bình Thuận hướng dẫn thực  hiện tổ chức kiểm tra đánh giá giữa HKI cụ thể như sau:

  1. Về tổ chức kiểm tra

1) Thời gian kiểm tra: Từ ngày 01/11/2021 đến 06/11/2021 (tuần 9)

2) Nội dung kiểm tra: Chương trình giữa học kỳ I, tính đến thời điểm kiểm tra.

3) Hình thức đề kiểm tra:

-  Môn Ngữ Văn: 100% tự luận.

- Các môn: Lịch sử, Địa lý, Công nghệ, Vật lý, Giáo dục công dân, Sinh học, Hóa học và các môn tổ hợp ở lớp 6 như Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên: 40% trắc nghiệm khách quan, 60% tự luận.

- Môn Toán: 30% trắc nghiệm khách quan, 70% tự luận.

- Môn Tin học: 60% trắc nghiệm khách quan, 40% tự luận.

-Môn Tiếng Anh: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1536/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc triển khai kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015. Đối với  lớp 6, ngoài những yêu cầu trên cần thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT về việc quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Phòng GD&ĐT sẽ có công văn hướng dẫn riêng cho việc ra đề ở bộ môn Tiếng Anh.

          * Các yêu cầu đối với đề kiểm tra:

- Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học.

- Đề kiểm tra phải có ma trận, bảng đặc tả và nội dung kiểm tra thực hiện theo Công văn số 494/PGDĐT-GDPT ngày 20/09/2021 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS ứng phó với dịchCOVID-19 năm học 2021-2022. Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và SGK của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót.

- Phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với lứa tuổi học sinh và thời gian qui định đối với từng môn học.

- Thời gian làm bài: 90 phút đối với các môn Ngữ Văn, Toán, Khoa học tự nhiên; 60 phút đối với các môn Tiếng Anh lớp 6, Lịch sử và Địa lý lớp 6; 45 phút đối với các môn của các khối lớp còn lại.

- Phân công ra đề: GVBM xây dựng hoàn chỉnh 01 đề, có ma trận và hướng dẫn chấm đối GVBM dạy học môn nào ra đề môn đó Tất cả nộp về trường ngày 18/10/2021( nộp cả bản cứng và bản mềm qua địa chỉ email:  thcsbinhthuan1999@gmail.com). Chú ý : Môn Toán 7: Cô Ngà ra đề; Khoa học tự nhiên 6: Cô Hiệp ra đề; Hoạt động trải nghiệm:  GVCN 6 ra đề kiểm tra đánh giá theo lớp.

- Trường nộp Phòng GD&ĐT kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021-2022 vào ngày 20/10/2021 bằng văn bản.

  Đề kiểm tra, ma trận, hướng dẫn chấm vào ngày 10/11/2021 bằng văn bản (sau khi kiểm tra xong).

4) Tổ chức ôn tập và kiểm tra:

          - Tổ chức ôn tập:  GVBM cần rà soát và thực hiện đúng tiến độ chương trình theo qui định, không được cắt xén, bỏ bớt (nhất là các tiết thực hành, ôn tập, tổng kết…). Nếu chưa kịp với tiến độ chương trình thì các trường cần có kế hoạch tổ chức dạy bù.  Đặc biệt lưu ý thực hiện đúng nội dung hướng dẫn điều chỉnh chương trình. Giáo viên bộ môn lập đề cương ôn tập thống nhất theo môn - khối để tiến hành ôn tập. Tổ chuyên môn phải kiểm tra, xét duyệt nội dung đề cương ôn tập các môn, tránh tình trạng sao chép, hình thức, không đảm bảo chất lượng. Lưu đề cương ôn tập theo môn trong hồ sơ của các tổ chuyên môn.    

- Tổ chức kiểm tra:

           Kiểm tra tập trung tất cả các môn trừ các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mỹ Thuật, Tin học, Hoạt động trải nghiệm 6, Giáo dục địa phương 6.

Các khối 6,7,8: Trường lập danh sách học sinh theo thứ tự A, B, C, bố trí không quá 27 HS trong một phòng.  Đối với khối 9: Hs chia làm 4 phòng, mỗi phòng 24 HS;

 

* Lịch kiểm tra đối với các môn kiểm tra tập trung:

 

Ngày

 

Buổi

Môn

Lớp

Giờ

phát đề

Tính giờ

làm bài

Giờ

thu bài

Ghi chú

 

01/11/2021

 

Sáng

Ngữ Văn

GDCD

Tiếng anh

6-7

6-7

6

7

7h15

9h00

10h00

10h00

7h20

9h05

10h05

10h05

8h50

9h50

11h05

10h50

 

Chiều

Ngữ Văn

Tiếng anh

GDCD

8-9

8-9

8-9

13h15

15h00

16h05

13h20

15h05

16h10

14h50

15h50

16h55

 

 

04/11/2021

Sáng

Toán

Công nghệ

LS&ĐL

Địa lí

6-7

6-7

6

7

7h15

9h00

10h00

10h00

7h20

9h05

10h05

10h05

8h50

9h50

11h05

10h50

 

Chiều

Toán

Địa lí

Lịch sử

8-9

8-9

8-9

13h15

15h00

16h00

13h20

15h05

16h05

14h50

15h50

16h50

 

05/11/2021

Sáng

KHTN

Sinh học

Vật lí

Lịch sử

6

7

7

7

7h15

7h15

8h20

9h25

7h20

7h20

8h25

9h30

8h50

8h05

9h10

10h15

 

Chiều

Sinh học

Vật lí

Hóa học

8-9

8-9

8-9

13h15

14h15

15h15

13h20

14h20

15h20

14h05

15h05

16h05

 

  1. Đánh giá, xếp loại học sinh
  1. Đánh giá, xếp loại học sinh lớp 6

Thực hiện theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT về việc quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

- Môn Lịch sử và Địa lí: mỗi phân môn chọn 02 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong một học kì; bài kiểm tra, đánh giá định kì gồm nội dung phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của 02 phân môn tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

- Môn Khoa học tự nhiên: phân môn Sinh học chọn 02 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên; phân môn Vật lí chọn 01 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên; phân môn Hóa học chọn 01 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kì; bài kiểm tra, đánh giá định kì gồm nội dung phân môn Sinh học, Vật lí, Hóa học theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của 03 phân môn tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

- Môn Nghệ thuật: mỗi nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật chọn 01 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kì; khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập. Bài kiểm tra, đánh giá định kì bao gồm từng nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật tương tự như các môn học đánh giá bằng nhận xét; bài kiểm tra, đánh giá định kì môn Nghệ thuật được đánh giá mức Đạt khi cả 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được đánh giá mức Đạt.

- Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Nội dung giáo dục của địa phương: giáo viên được phân công dạy học nội dung nào thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với nội dung đó; khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập. Hiệu trưởng giao cho giáo viên được phân công dạy học quyết định việc chọn 02 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì theo quy định.

 

2. Đánh giá, xếp loại học sinh lớp 7, 8, 9

Tiếp tục thực hiện Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 và Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

3. Tổ chức chấm bài, vào điểm, đánh giá: 

- Nhà trường tổ chức việc chấm bài. Khi chấm phải đánh phách, cắt phách và chấm tập trung theo qui định chấm thi hiện hành.

- Giáo viên dạy môn lớp nào thì chấm bài của môn khối lớp đó ( trừ môn Toán 7, Khoa học tự nhiên 6, Hoạt động trải nghiệm 6). Môn Toán 7, Khoa học tự nhiên 6.

- Chậm nhất vào 16h00 ngày 08/11/2021: Nhập xong điểm kiểm tra giữa HKI vào phần mềm VN EDU. Sau thời gian này nhà trường sẽ khóa sổ điểm.

Nhận được kế hoạch này, Hiệu trưởng trường THCS Bình Thuận yêu cu các tổ chuyên môn triển khai thc hin. Trong quá trình triển khai thc hin, nếu có vưng mắc, đnghị các đơn vphn ánh cho Hiệu trưởng đkp thi hưng dn giải quyết./.

Nơi nhận:

-  PGD (bc);

- Tổ CM (thực hiện)

-  Lưu: VP

                      KT. HIỆU TRƯỞNG

                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                         Dương Công Sanh

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 05 : 348
Năm 2022 : 1.777
Tin đọc nhiều